Privacyverklaring voor Gezond010

1. Algemeen

Deze privacyverklaring informeert u over de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website door de gemeente Rotterdam als verwerkingsverantwoordelijke. Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacybeleid van gemeente Rotterdam van toepassing. U kunt het privacybeleid hier als pdf-bestand downloaden: Privacybeleid gemeente Rotterdam.

Uw persoonsgegevens worden door de gemeente Rotterdam verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring beschrijven wij wie we zijn, hoe en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn.

2. Wie zijn wij?

Gezond010 is een netwerk voor ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties die een gezond Rotterdam met gezonde inwoners en werknemers willen. Partners van Gezond010, de gemeente Rotterdam en tal van andere organisaties hebben gewerkt aan Gezond010: het akkoord. Dit is een lokaal preventieakkoord, dat volgt op het Nationaal Preventieakkoord uit 2019. De website en het netwerk zijn een middel om de doelen uit het preventieakkoord te bereiken.

Onze partners zorgen samen voor meer gezondheid en vitaliteit voor alle inwoners van de gemeente Rotterdam. Gezond010 brengt deze partners zoveel mogelijk met elkaar in verbinding. Om van elkaar te leren en om samen te werken aan een gezonder Rotterdam. Dit doen we via het delen van interviews op de website en het organiseren van onder meer (satelliet)bijeenkomsten en evenementen. Ook worden gezamenlijke initiatieven ontwikkeld of uitgevoerd.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De gemeente Rotterdam verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de bij artikel 4 genoemde doeleinden:

  • Naam;
  • E-mailadres;
  • Naam van de organisatie; en
  • Eventueel andere gegevens die door de aanmelder worden achtergelaten.

4. Verwerkingsdoeleinden

Op de website kunnen nieuwe partners zich melden. Om de aanmeldingen voor het netwerk in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat de gemeente Rotterdam de persoons- en organisatiegegevens die u achterlaat via het aanmeldformulier verwerkt. Daarnaast verwerkt de gemeente uw e-mailadres om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom het netwerk en/of u uit te nodigen voor toekomstige evenementen. Ook gebruiken wij gegevens van u (of uw organisatie) op onze webpagina met partners. Dit betreft de naam en het e-mailadres van de contactpersoon, evenals de naam en het logo van uw organisatie.

5. Grondslag

De persoons- of organisatiegegevens die via het aanmeldformulier worden achtergelaten verwerkt de gemeente Rotterdam op grond van uw toestemming. U heeft het recht om deze toestemming weer in te trekken. Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten dan kunt u uw verzoek indienen via het e-mailadres Gezond010MO@rotterdam.nl.

Dit is ook de grondslag voor het versturen van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor op ieder gewenst moment afmelden via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

6. Ontvangers

De gemeente Rotterdam maakt voor de website van Gezond010 gebruik van bureau Poet Farmer als zogenaamde verwerker. Deze partij host de website en verwerkt uw persoonsgegevens in opdracht van de gemeente Rotterdam en uitsluitend voor bovengenoemde doeleinden. Hierover worden zorgvuldige afspraken gemaakt zodat de verwerking van de door u achtergelaten persoonsgegevens geheel in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy plaatsvindt. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

De verwerker kan op haar beurt zogenaamde subverwerkers inschakelen die uw gegevens ook uitsluitend verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De subverwerkers dienen zich ook te houden aan de afspraken uit de verwerkersovereenkomst. Buiten deze partijen worden uw persoonsgegevens op geen enkele wijze verstrekt aan derden.

7. Bewaartermijn

De persoonsgegevens genoemd onder artikel 3 worden voor een periode van maximaal 1 jaar na afloop van het evenement bewaard. Dataopslag van de deelnemersregistratie vindt plaats binnen Europa.

Van partners worden de persoons- en bedrijfsgegevens, genoemd onder artikel 3, bewaard zolang het partnerschap duurt. Als het partnerschap opgezegd wordt, worden de gegevens van die partner direct verwijderd.

8. Uw rechten

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op informatie, recht op inzage, recht op correctie, recht op bezwaar maken tegen verwerking, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht om vergeten te worden en het recht om niet te onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling.

Bovengenoemde rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Indien u gebruik zou willen maken van uw rechten dan kunt u uw verzoek indienen via het e-mailadres Gezond010MO@rotterdam.nl.

9. Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met u op te lossen. U kunt in dat geval een mail sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@rotterdam.nl.

Het staat u echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat u bij een later bezoek weer herkend wordt. Wij gebruiken deze cookies voor twee doeleinden:

– om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.

– om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Hiervoor maakt de gemeente Rotterdam gebruik van Siteimprove. Met deze dienst zijn zorgvuldige afspraken gemaakt zodat de verwerking van de gegevens geheel in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy plaatsvindt. Denk hierbij aan

bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Gezond010 gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

Deze privacyverklaring is opgesteld in februari 2023. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met de gemeente Rotterdam opnemen via het e-mailadres Gezond010MO@rotterdam.nl