Een persoon videobelt met een tablet met een arts. Een vorm van eHealth

Twintig procent van alle Rotterdamse huisartsen gaat beeldbellen met patiënten structureel invoeren. Met dank aan de Rotterdam eHealth Agenda, dat hen hielp bij het verkrijgen van overheidssubsidie. En dat is niet het enige succes dat de Rotterdam eHealth Agenda (ReHA) de afgelopen periode boekte. ‘We maken nu écht stappen op het gebied van eHealth.’

Jan Pons stapte onlangs bij zijn huisarts naar binnen. Niet met een lichamelijke klacht, maar met een vraag: “Waarom kan ik hier niet beeldbellen?,” vroeg ik. Eerst draaide mijn dokter er een beetje omheen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat hij het te veel gedoe vindt om beeldbellen op te tuigen,’ vertelt Pons, een van de twee projectleiders van stichting Rotterdam eHealth Agenda (ReHA). ‘Toen zei ik: “En wat als ik je help en subsidie aanvraag?” Ja, dan zou hij het toch wel overwegen. En zo gaat het bij veel zorgverleners. Ze willen wel aan de slag met eHealth-oplossingen, maar weten niet goed hoe of kunnen er geen tijd voor vrijmaken.’

SET-subsidie

En zo werd de huisarts van Pons toegevoegd aan het rijtje Rotterdamse huisartsen dat structureel beeldbellen met patiënten gaat invoeren. Dat is mogelijk dankzij een subsidie van de Rijksoverheid: de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). Het doel van SET is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. In 2020 is PréSET hieraan toegevoegd, waarmee zorg- en welzijnsaanbieders tot een gedragen visie kunnen komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Dit als opmaat naar de SET-aanvraag.

Rotterdamse ambitie

Die ambities van de overheid sluiten naadloos aan op de ambitie van de gemeente Rotterdam. In de Nota Publieke Gezondheid 2016-2020 wordt “Stimuleren van eHealth en thuistechnologie” als doel benoemd. Het beoogde resultaat: meer Rotterdammers hebben toegang tot eHealth en thuistechnologie en maken daar daadwerkelijk gebruik van. De Rotterdam eHealth Agenda geeft invulling aan die ambitie en doet dat onder meer door partijen met elkaar te verbinden en door te ondersteunen bij subsidieaanvragen.

Impact

Beeldcontact tussen cliënt en zorgprofessional is belangrijk voor het beantwoorden van vragen, ter vervanging of aanvulling op een fysiek consult, als opvolging van een alarm of als sociale functie. Het is ook een oplossing nu vanwege corona fysieke bezoeken moeten worden beperkt. Het idee van Pons om “in het belang van de stad en de patiënten” structureel beeldbellen voor met name oudere patiënten in te voeren, besprak hij eerst met de Crooswijkse huisarts David Oei. ‘Een innovatieve vent, die direct enthousiast was. Wij hielpen bij de subsidieaanvraag en kregen snel een positieve reactie. Ook de acht praktijken waarmee Oei samenwerkt, kregen tussen de 25.000 en 50.000 euro subsidie. Vervolgens hebben we voor nog eens twintig praktijken een aanvraag gedaan. Wordt die goedgekeurd dan hebben we dertig praktijken aan het beeldbellen gekregen. Dat zijn tachtig huisartsen, twintig procent van alle huisartsen in Rotterdam! Kijk, dán heb je het over impact.’

Beeldbelbrigade

De subsidie dekt de kosten voor materialen, de uren van de huisarts en de praktijkondersteuning. ReHa helpt bij de implementatie, onder meer door een stadsbrede campagne te ontwikkelen om patiënten op de mogelijkheden te wijzen. Daarnaast zijn oplossingen bedacht om mensen te helpen die beeldbellen lastig vinden. Pons: ‘We willen een Beeldbelcel plaatsen in Huizen van de Wijk. Hier wordt geholpen met de techniek en de verbinding met de huisarts. Ook komt er een Beeldbelbrigade: dit zijn studenten van het Albeda College die één-op-één-ondersteuning kunnen bieden bij mensen thuis. Denk aan ouderen die de techniek niet beheersen, maar ook aan mensen die geen Nederlands spreken. Ons doel is dat beeldbellen zó bekend wordt, dat Rotterdammers aan hun huisarts dezelfde vraag gaan stellen als ik: “Waarom kan ik hier niet beeldbellen?”’

Verandering

Pons merkt enthousiasme bij de huisartsen. ‘Vaak is er iets nodig om verandering op gang te brengen. Vanwege corona is de noodzaak om te beeldbellen flink vergroot. Je merkt dat huisartsen nu écht gaan starten met het benutten van de kansen van eHealth. “Als patiënten niet meer langskomen om de bloeddruk te laten meten, is daar dan geen app voor?” “Kan de thuiszorg, die elke dag langsgaat, dan niet meteen die bloeddruk meten?” “En kunnen die gegevens dan niet direct in het dossier?” Dat soort vragen krijgen we. Daar worden we blij van.’

Samenwerking welzijnsorganisaties

Een ander succes dat de Rotterdam eHealth Agenda boekte, is de geslaagde PréSET-subsidieaanvraag voor drie welzijnsorganisaties. PIT010, Buurtwerk en WMO Radar kregen subsidie om te komen tot een gedragen visie op de toepassing van eHealth binnen hun organisatie. Zij zijn bezig met de uitwerking, waarna de SET-aanvraag kan worden ingediend. ‘Die samenwerking was een unieke stap, want het zijn in feite concurrenten,’ aldus Pons. ‘In het belang van de stad hebben ze die belangen opzij gezet. Vanuit die subsidie zijn onder meer in meerdere wijken comfortwoningen gerealiseerd. Hierin worden oplossingen getoond waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We zijn ontzettend blij dat beide subsidieaanvragen zijn goedgekeurd. Dat geeft energie. We maken nu écht stappen op het gebied van eHealth.’

 

Ook samenwerken met de Rotterdam eHealth Agenda? Neem direct contact op met Jan Pons of kijk op www.rotterdamehealthagenda.nl. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie dat meer Rotterdammers toegang krijgen tot eHealth en thuis-technologie. Via de DigiDeal010 subsidieert de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders om eHealthtoepassingen uit te breiden of te implementeren. Aanbieders kunnen een subsidieaanvraag indienen van 1 december 2020 tot en met 15 januari 2021 via deze website. Na afloop van deze aanvraagtermijn worden de complete aanvragen gezamenlijk beoordeeld.