Mensen in het park aan het bewegen

Vorige maand ondertekenden het ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGD GHOR Nederland het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In het GALA zijn niet vrijblijvende afspraken gemaakt om de fysieke en mentale gezondheid van inwoners te behouden en bevorderen. Ondertekenaars gaan slimmer samenwerken aan meer gezondheid, preventie en een sterke sociale basis. Deze afspraken moeten bijdragen aan het realiseren van een gezondere generatie in 2040.

Goede verbinding tussen sociaal en medisch

Goed op elkaar afgestemde activiteiten en slimmere verbindingen zijn nodig voor een betere gezondheid. Bijvoorbeeld meer gezamenlijk bewegen, al dan niet met een buurtsportcoach en/of in het kader van valpreventie. Deze combinatie levert tegelijkertijd een bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid. Door mantelzorgers te ondersteunen – bijvoorbeeld met het tijdelijk overnemen van zorg – kunnen zij de zorg voor hun naasten beter volhouden en wordt de duurdere en schaarse zorg ontlast. Deze voorbeelden laten zien dat gemeenten een belangrijke rol hebben bij het ondersteunen van inwoners naar een gezond leven. Gemeenten kunnen dit niet alleen. Daarvoor hebben zij het rijk, zorgverzekeraars, GGD’en en andere partners nodig.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS): “Samen kunnen gemeenten, verzekeraars en GGD’en zorgen voor meer verbinding tussen het sociaal domein en de medische domeinen, zodat mensen die het nodig hebben gezamenlijk slimmer en beter geholpen kunnen worden. ‘…’ Meer gezondheid zorgt in de eerste plaats natuurlijk voor een prettiger leven. Maar het vermindert ook het aantal zieke mensen en de druk op de zorg in Nederland.”

Extra focus op kansrijke start en valpreventie

Extra aandacht is er voor het verminderen van gezondheidsachterstanden, beginnend bij de allerjongsten. Met de juiste begeleiding en ondersteuning tijdens de zwangerschap en de eerste 1000 dagen van kinderen kan via het programma Kansrijke Start het verschil gemaakt worden. In Rotterdam heet dit project Stevige Start.

Voor volwassenen en ouderen gaat de aandacht naar het creëren van een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, een gezonde leefstijl en het versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid. Bij ouderen ligt de focus op valpreventie en (het behoud van) de vitaliteit.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

De gemeente Rotterdam werkt met haar partners al samen als het gaat om gezondheid, welzijn, sporten en bewegen. Dat verandert niet met dit akkoord. Met de rijksregeling die met GALA samenhangt krijgt de gemeente wel meer financiële ruimte om bestaande activiteiten te continueren, nieuwe plannen te maken of bestaande aanpakken te intensiveren. Hoe de extra middelen exact besteed worden is mede bepaald door het Rijk en door lopende contracten/activiteiten. De gemeente werkt met partners aan een integraal plan om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage voor de periode 2023 tot 2026. Hiervoor organiseren we in het voorjaar bijeenkomsten en werksessies voor/met partners in de stad en regio. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk bekend gemaakt op de website van Gezond010.

Middelen

Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar ongeveer € 300 miljoen per jaar. Daarvan is € 195 miljoen structureel.

Voor de gemeente Rotterdam is in 2023 zo’n 12,9 miljoen beschikbaar. Meer informatie over de verdeling is hier te vinden.

Andere akkoorden

Naast GALA zijn ook andere akkoorden ondertekend, zoals het Integraal Zorgakkoord, Sportakkoord en het programma Wonen en zorg voor ouderen. Deze akkoorden hebben een specifieke focus maar veel raakvlakken met onderwerpen uit GALA. In de verdere uitwerking van deze akkoorden zal aandacht blijven voor de samenhang en samenwerking.

Het hele Gezond en Actief Leven Akkoord vind je hier terug.