Pytrik van der Lugt bij Huis van de Wijk Hillevliet vertelt over Couleur Locale. Foto door Jan van der Meijde.

Het verbeteren van de gezondheid en wijkwelzijn in de wijk. Dat is het doel van subsidieregeling Couleur Locale. Voor 2022 is een nieuw afwegingskader gemaakt en wordt er gestuurd op meer inzet van deskundigheid. Dat moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de aanvragen omhoog gaat, vertelt Pytrik van der Lugt, beleidsadviseur Welzijn Volwassenen van de gemeente Rotterdam.

Couleur Locale is een subsidieregeling voor lokaal gewortelde organisaties (zonder winstoogmerk) die welzijnsactiviteiten willen organiseren voor hun wijk. De regeling werd in het leven geroepen nadat de gemeente Rotterdam in 2015 de verantwoordelijkheid voor welzijnswerk overnam van de deelgemeenten. ‘De vele goede, lokale initiatieven die al jaren subsidie kregen, wilden we niet zomaar de nek omdraaien. Die hadden en hebben echt toegevoegde waarde voor de wijk. Dat wilden we behouden en dus bedachten we Couleur Locale,’ vertelt Pytrik van der Lugt, als beleidsadviseur Welzijn Volwassenen medeverantwoordelijk voor de subsidieregeling.

Van Rotterdammers, voor Rotterdammers

Initiatieven die de gezondheid en het wijkwelzijn vergroten, komen in aanmerking voor subsidie. Dat kunnen laagdrempelige beweeginitiatieven zijn. Maar ook initiatieven om samen te eten, bedoeld om eenzaamheid te bestrijden of gezonde voeding onder de aandacht te brengen. En van activiteiten om digitale vaardigheden te vergroten tot wandelactiviteiten voor ouderen.

Met Couleur Locale wordt bovendien een gat opgevuld. ‘Initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie moeten structureler zijn dan eenmalige bewonersinitiatieven, zoals een buurtbarbecue of een voetbaltoernooi,’ vertelt Pytrik. ‘Aan de andere kant zijn ze kleiner dan de activiteiten die welzijns-organisaties vanuit hun contract aanbieden. Het gaat echt om initiatieven die vanuit de Rotterdammers zelf worden georganiseerd. Voor hun eigen wijk, makkelijk toegankelijk, voor en door bewoners. Dat is echt de kracht van Couleur Locale.’

Nieuwe koers voor 2022

De subsidieregeling werd de afgelopen maanden herijkt. De circa 120 bestaande subsidierelaties werden opgezegd en er werd een nieuw afwegingskader bepaald voor 2022. De voornaamste reden hiervoor is dat Couleur Locale beter wilde aansluiten op het beleidsplan ‘Heel de Stad’. Dit is het beleidsplan van de gemeente Rotterdam voor Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2021-2026. Pytrik: ‘In dat beleidsplan wordt omschreven hoe we onze kwetsbare bewoners willen helpen. Het is goed dat wij daarop aansluiten. Dat zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk Rotterdammers op een goede manier kunnen helpen.’

Vier doelgroepen

Couleur Locale hanteert nu dezelfde prioritaire doelgroepen als ‘Heel de Stad’. Dit zijn: jeugd (officieel: een generatie zonder achterstanden), kwetsbare Rotterdammers (mensen met psychische problemen, een verstandelijke beperking of lichamelijke belemmeringen) en langer thuiswonende ouderen. ‘Maar we hebben een extra categorie toegevoegd: kwetsbare wijkbewoners,’ zegt Pytrik. ‘Dit zijn bewoners die niet tot de drie prioritaire doelgroepen behoren, maar wel een hulpvraag hebben. Denk aan mensen tussen de 20 en 65 met bijvoorbeeld financiële problematiek of taalachterstand. Daarvan zijn er ook heel veel in Rotterdam. Die willen we ook helpen, want we willen elke Rotterdammer bereiken met Couleur Locale.’

Inzet van professionals

Met ingang van 2022 worden bij de beoordeling van de subsidieaanvraag extra punten toegekend als deskundigheid met betrekking tot de doelgroep wordt aangetoond of als gebruik wordt gemaakt van bewezen interventies. Pytrik: ‘We zijn heel blij dat er zoveel vrijwilligers zijn die iets willen doen voor de wijk. Het helpt ook echt als mensen uit de eigen wijk dit soort initiatieven nemen. Dan zijn bewoners eerder geneigd om mee te doen en bereiken we ook “moeilijkere” bewonersgroepen. Maar om écht gezondheid en wijkwelzijn te vergroten, is het goed als er soms professionals worden ingeschakeld. Daarom stimuleren we dat.

Koop kennis en kunde in, roepen we tegen iedereen. Doe je iets met maaltijden? Gebruik een deel van je subsidie voor advies van een diëtist. Doe je iets met dementie? Train je vrijwilligers via de trainingen die we als gemeente inkopen. En zet bewezen interventies in, probeer niet zelf het wiel uit te vinden. Zo geven we al die vrijwilligers handvatten om hun bevlogenheid om te zetten in nog betere hulp voor hun medebewoners.’

Gezondheidsmeetlat

Een andere belangrijke verandering – naast stimuleren van meer professionaliteit en deskundigheid – is de grotere rol voor gezondheid, preventie en leefstijl in het afwegingskader. Subsidieaanvragen worden meerdere malen langs de ‘gezondheidsmeetlat’ gelegd. Pytrik: ‘Een gezonde leefstijl is een belangrijke manier om latere gezondheidsproblemen te voorkomen. Ook hebben we in ‘Gezond010: het akkoord’ als stad allerlei doelstellingen geformuleerd. Daarom speelt dat nu een nóg belangrijke rol in ons afwegingskader. Inzetten op een gezondere leefstijl is in het afwegingskader een doelstelling waarmee de gemeente richting geeft aan de activiteiten.

Van twee naar drie beoordelaars

Per gebied worden de aanvragen beoordeeld door de beleidsadviseur Welzijn Volwassenen, de gebiedsadviseur Jeugd en een medewerker van de gebiedsorganisatie. Die laatste is nieuw in het beoordelingsproces. ‘Ook dát is een belangrijke verandering,’ zegt Pytrik. ‘Door nauwer samen te werken met de gebiedsorganisatie voegen we extra kennis en kunde over het gebied en de lokale initiatieven toe. Dat zorgt voor een betere besluitvorming. En uiteindelijk voor betere ondersteuning voor de Rotterdammers die het nodig hebben.’

 

De subsidieaanvragen voor Couleur Locale konden tot 1 oktober worden ingediend. In de komende periode worden de aanvragen beoordeeld, zodat de initiatieven in 2022 van start kunnen gaan. Meer informatie over Couleur Locale vind je op de website van de gemeente Rotterdam.