Een weiland, met op de achtergrond de skyline van Rotterdam. Illustratief gekozen bij artikel over satellieten

Tientallen ondernemers, zorgprofessionals en maatschappelijke organisaties uit het netwerk van Gezond010 werken ook in 2021 aan het gezonder en vitaler maken van de Rotterdammers. Dat doen ze door op specifieke thema’s samen te werken in zogeheten satellieten. In dit artikel lees je waarop komend jaar de focus van de verschillende satellieten ligt.

Satellieten zijn ‘netwerkjes binnen het netwerk’, waarin partners van Gezond010 en andere partijen uit de stad elkaar vinden binnen specifieke thema’s en gedeelde opgaves. Gezond010 inventariseert de behoeftes van de partners en brengt partijen bij elkaar. Deze partijen werken vervolgens via onder meer masterclasses, werkbezoeken en challenges gezamenlijk aan duurzame verandering. Partners kunnen deel uitmaken van meerdere satellieten. Inmiddels zijn er satellieten gevormd voor zes gezondheidsthema’s: vitale werkvloer, gezond verkoopt, mentaal gezond, Rotterdam rookvrij, eHealth en groen en gezond.

Focus

Dit zijn afgebakende deelgebieden, maar ook daarbinnen zijn er talloze subthema’s waaraan gewerkt kan worden. Daarom hebben alle partijen binnen de satellieten met elkaar bepaald waarop de focus in 2021 ligt. Een inkijkje in die plannen werd al gegeven tijdens het symposium Eén jaar Gezond010: het akkoord in december 2020. De afgelopen maanden spraken de aangesloten partijen verder over de doelstellingen en ambities van het komende jaar. Bestaande en mogelijke nieuwe partners van Gezond010 kunnen nu beter bepalen welke satelliet voor hen interessant en relevant is.

Impact coronacrisis op werknemers

Logischerwijs wordt binnen enkele satellieten gefocust op de (gevolgen van de) coronacrisis, die inmiddels al ruim een jaar een flinke impact heeft op onze samenleving. Zo wordt binnen de satelliet ‘Vitale werkvloer’ dit jaar nadruk gelegd op de effecten van de coronacrisis op de vitaliteit van werknemers. Veel mensen werken al een jaar thuis, waardoor ze niet alleen minder contact en feeling hebben met de organisatie, maar vaak ook minder bewegen. Parallel aan deze ambitie wordt binnen ‘Vitale werkvloer’ door werkgevers en HR-adviseurs gewerkt aan het verkrijgen van ambassadeurschap voor vitaliteitsprogramma’s binnen alle lagen van de organisatie.

Mentale gezondheid studenten

Corona speelt eveneens een belangrijke rol binnen de satelliet ‘Mentaal gezond’. Al voordat de pandemie uitbrak ervaarden veel Rotterdammers gevoelens van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Dit is alleen maar toegenomen, waarbij ook jongeren en studenten hard geraakt worden. Een groot deel van hen heeft al ruim een jaar geen fysiek onderwijs gevolgd en mist – terwijl ze in de bloei van hun leven zijn – ook de sociale contacten met vrienden en studiegenoten. Dat zorgt voor mentale gezondheidsproblemen. Vanwege de urgentie ligt de focus binnen ‘Mentaal gezond’ in 2021 dan ook op studenten van 18 tot 27 jaar. Een belangrijk doel is om de dialoog tussen studenten met mentale gezondheidsklachten en onderwijsinstellingen (verder) op gang te brengen.

eHealth: subsidie zo goed mogelijk besteden

2021 is ook het jaar waarin weer meer eHealth-toepassingen worden ingezet om de gezondheid en vitaliteit van Rotterdammers te verbeteren. Voor eHealth is in 2020 ruim vier miljoen euro subsidie toegekend aan Rotterdam. Binnen de satelliet ‘eHealth’ wordt dit jaar gefocust op het zo goed mogelijk besteden van dit geld. Samenwerking en kennisdeling zijn hierbij essentieel, zo realiseren alle aangesloten partijen zich. Daarom worden vanuit de satelliet eHealth diverse sessies georganiseerd met zorg- en welzijnsaanbieders, gericht op samenwerking op eHealth-vraagstukken.

Challenges voor ‘Gezond verkoopt’

Een van de meest actieve satellieten van 2020 was ‘Gezond verkoopt’. Cateraars, horecabedrijven en organisaties waar verkoop van eten en drinken niet de corebusiness is (zoals ziekenhuizen, Huizen van de Wijk en sportaccommodaties) leren binnen deze satelliet van elkaar én van de aangesloten voedingsexperts. Het doel: consumenten en bezoekers verleiden tot gezonde en verantwoorde keuzes. Tijdens de bijeenkomst in december 2020 werd de ambitie uitgesproken om in het nieuwe jaar nog meer van elkaars ervaringen te leren. Dat wordt gedaan via challenges. Voedselaanbieders experimenteren een aantal weken met gezonde producten en delen daarna ervaringen. Voedselexperts die zelf niet verkopen, kunnen tijdens de bijeenkomsten waardevolle input leveren.

Rotterdam rookvrij

De aangesloten partijen binnen de satelliet ‘Rotterdam rookvrij’ gaan in 2021 onverminderd door met het rookvrij maken van steeds meer plekken in Rotterdam. Op weg naar een Rookvrije Generatie worden onder meer kinderboerderijen, speeltuinen, scholen en sportverenigingen rookvrij gemaakt. Ook is binnen de satelliet veel kennis over het inrichten van rookvrije zones in de openbare ruimte en ontmoedigingsbeleid/ stopondersteuning binnen Rotterdamse bedrijven en organisaties. In 2020 werd bijvoorbeeld bekend dat de rookvrije zone rondom Erasmus MC een succes is. Aangesloten partner RET maakte alle locaties volledig rookvrij.

 

Meer weten over de satellieten en de aangesloten partijen vanuit de stad? Op deze pagina vind je alle informatie. We nodigen aangesloten partners en andere organisaties uit de stad van harte uit om zich aan te sluiten bij een of meerdere satellieten. Kom jij in actie? Neem contact met ons op via onze contactpagina en deel jouw vraag, wens of initiatief. Samen maken we Rotterdam en de Rotterdammers vitaler!